top of page
Legal -EN

EN

Radix  Disclaimer

This website was created with the use of an external template provider (wix.com).  The text content is the property of Radix. The photos on this website come from different sources and are the property of Radix or Wix or are licence free stock photos used from third party sources.

The website or its content may not be altered in any way or used commercially without prior consent.

This website is intended as a source of information for interested customers in learning more about the service offering. The content of this website does not carry legal validity and any mention of laws or legal processes are based on experience and/or current regulations and may be subject to change at any time. Radix is not responsible for any information obtained from third party websites.

Any testimonial provide is the sole opinion of that person and is an unbiased opinion.

Radix does not guarantee that the website or its server are free from viruses and shall not be held responsible for damages caused by accessing the website or from the inability to do so.

Data Protection Declaration

Any personal information provided via the Radix website or otherwise stored via your interaction with this website. will be administered in accordance with the stipulations of Article 5 of Organic Law 15/1999 of December 13th on the protection of personal data (LOPD).
If you would like to exercise your right to rectify, cancel or oppose your personal data or its use, you may contact Radix at the following email address: info@radixbcn.com

By using this website, you expressly consent to the storage and use of your data described in this declaration.
  

IP Addresses 
IP addresses are required for problem diagnoses, website administration and demographic information. When you visit our site, we recognize only your domain name, but not your e-mail address. We only see your e-mail address if you directly give it to us by filling out a form or sending an e-mail. This helps us in knowing where interest in our services comes from geographically.
  

Cookies
Cookies are used for personalized content, to avoid repeated password entry or to adjust the information offer to user behaviour. Any cookies or other similar technologies which may be used will not store information that can be used to identify the individual users of the website.

The cookies used by a website created in WIX are:

Session (Transient) cookies: these cookies are erased when you close your browser, and do not collect information from your computer. They typically store information in the form of a session identification that does not personally identify the user.

Persistent (Permanent/Stored) cookies: these cookies are stored on your hard drive until they expire (i.e based on a set expiration date) or until you delete them. These cookies are used to collect identifying information about the user, such as Web surfing behavior or user preferences for a specific site.
  

E-mail Addresses 
If you provide us with your name, e-mail address and telephone number, we can get back in touch with you and respond to any of your doubts. We will never pass on your contact details to third parties.

If you no longer wish to receive e-mails from us, you can cancel this at any time. You can notify us via email at info@radixbcn.com
  
Links to Other Sites

Our website may have links to other sites of third party providers. Radix is not responsible for the data protection measures or content of other websites. 

Information and questions
If you have any questions about this data protection declaration, for instance if you would like to review the data we have stored or you would like to update any of your personal data, please write to the following address: 
info@radixbcn.com

Legal NL

NL

Radix / Disclaimer

Deze website is gemaakt met behulp van een externe template provider (wix.com). De tekstinhoud is het eigendom van Radix. De foto's op deze website komen uit verschillende bronnen en zijn eigendom van Radix, Wix of zijn licentievrije stock foto's van bronnen van derden.

 

De website of de inhoud ervan mag op geen enkele wijze worden veranderd of commercieel gebruikt zonder voorafgaande toestemming.

Deze website is bedoeld als informatiebron voor geïnteresseerde klanten om meer te leren over het dienstaanbod. De inhoud van deze website heeft geen wettelijke validiteit en enige melding van wetten of juridische processen is gebaseerd op ervaring en / of huidige regelgeving en kan te allen tijde onderhevig zijn aan veranderingen. Radix is ​​niet verantwoordelijk voor eventuele informatie die wordt verkregen van websites van derden. Elke verstrekte getuigenis is de mening van die persoon en is een onbevooroordeelde mening.

 

Radix garandeert niet dat de website of zijn server vrij is van virussen en wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door toegang tot de website of van het onvermogen om dit te doen.

Verklaring van gegevensbescherming

Eventuele persoonlijke gegevens die via de Radix website worden verstrekt of op andere wijze opgeslagen worden via uw interactie met deze website zal worden geadministreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van Organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD).

 

Als u uw recht wil uitoefenen om uw persoonsgegevens of het gebruik daarvan te corrigeren, te annuleren of te verzetten, kunt u contact opnemen met Radix op het volgende e-mailadres: info@radixbcn.com.

 

Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de opslag en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze verklaring.

  

IP-adressen

IP-adressen zijn vereist voor probleemdiagnose, websitebeheer en demografische informatie. Wanneer u onze site bezoekt, herkennen we alleen uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres. We zien alleen uw e-mailadres als u het ons rechtstreeks stuurt door een formulier in te vullen of een e-mail te sturen. Dit helpt ons om te weten waar belangstelling voor onze diensten vandaan komt vanuit geografisch oogpunt.

  

Cookies

Cookies worden gebruikt voor gepersonaliseerde inhoud, om herhaalde wachtwoordinvoer te vermijden of om het informatieaanbod aan het gebruikersgedrag aan te passen. Alle cookies of andere soortgelijke technologieën die mogelijk worden gebruikt, bewaren geen informatie die kan worden gebruikt om de individuele gebruikers van de website te identificeren.

De cookies die door een website gemaakt in WIX zijn:

Session (Transient) cookies: deze cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit, en verzamelen geen informatie op uw computer. Ze bewaren typisch informatie in de vorm van een sessie identificatie die de gebruiker niet persoonlijk identificeert.

Persistent (Permanente / opgeslagen) cookies: deze cookies zijn opgeslagen op uw harde schijf totdat ze verlopen (dwz op basis van een vervaldatum) of totdat u ze verwijdert. Deze cookies worden gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals web surfing gedrag of gebruikersvoorkeuren voor een specifieke site.

  

E-mailadressen

Als u ons uw naam, e-mailadres en telefoonnummer geeft, kunnen we contact met u opnemen en reageren op uw twijfels. Wij zullen uw contactgegevens nooit doorgeven aan derden.

Als u geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment annuleren. U kunt ons per e-mail informeren op info@radixbcn.com.

  

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar websites van leveranciers en derden. Radix is ​​niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsmaatregelen of inhoud van andere websites.

Informatie en vragen

Als u vragen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring, de opgeslagen gegevens wilt bekijken, of u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, stuur dan een e-mail naar info@radixbcn.com.

bottom of page